Regels en criteria


Om te beoordelen of iemand een voedselpakket krijgt, hanteren wij landelijke regels en criteria. Hieronder leest u een samenvatting van deze toekenningscriteria (geldig vanaf 1 januari 2022). De toekenningscriteria tot 31 december 2021 leest u hier


1  Normbedragen


De normbedragen per maand zijn als volgt: 

 • Basisbedrag per huishouden: € 150,-  
 • Per persoon: € 100,-  
Aantal kinderen  alleenstaand  echtpaar/samenwonenden 
0  150 250
1  250 350
2  350 450
3  450 550
4  550 650
5  650 750

Uitgangspunt is dat ieder huishouden 1 pakket ontvangt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket wordt met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Heeft u wekelijks leefgeld, dan berekenen we het maandbedrag door het weekbedrag te vermenigvuldigen met 4,3333.

Als u een  bewindvoerder heeft dan moet hij/zij uw aanvraag indienen. Hierbij moet het budgetplan meegestuurd worden.

2  Inkomsten


Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Voor inwonende (kostgeld verdienende) kinderen of andere familieleden gaan we uit van een bijdrage van € 200,- en we tellen bijvoorbeeld het kind gebonden budget ook mee. 

Niet meegeteld worden: 

 • inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag en kleine inkomsten uit hobby
 • vakantietoeslag
 • kinderbijslag
 • studiefinanciering inwonende kinderen
 • persoonsgebonden budget (PGB)
 • neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d. 

3  Uitgaven


Bij de uitgaven tellen alleen de kosten mee van de personen van wie het inkomen is meegeteld. Kosten, die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan, tellen dus niet mee. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: 

 • Huur 
 • Rente en aflossing hypotheek 
 • Energie en water 
 • Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald) 
 • Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald) 
 • Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen) 
 • Kosten voor huisdieren (in redelijkheid)

Vanaf 2022 worden de persoonlijke en huishoudelijke uitgaven gebundeld. Dat betekent dat er een vast bedrag staat voor zaken als (ziektekostenverzekering, kleren, wasmiddel, enz.). Die bedragen zijn:

1 persoon    –    E 330,-
2 personen  –   E 590,- (elke tweede persoon E 260,- extra)
3 personen  –   E 650,- (elke extra persoon E 60,- extra)
4 personen  –   E 710,-
5 personen   –  E 770,-

Niet meegeteld worden: 

 • Autokosten worden in principe niet meegerekend. Er gelden uitzonderingen, zie het complete document 
 • Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning 

4  Hardheidsclausule


Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels. 

Studenten krijgen geen voedselpakket 
Studenten komen niet in aanmerking voor een voedselpakket omdat zij studiefinanciering krijgen en met een bijbaantje geld bij kunnen verdienen. Uitzonderingen zijn studenten die onder bewind staan en/of een kind hebben. Tijdens de Corona pandemie kunnen er uitzonderingen ontstaan, deze worden per aanvraag zorgvuldig bekeken.

Downloaden aanvraagformulier