Klacht indienen

Klacht indienen


De inhoud van onze pakketten wisselt dagelijks. We doen ons uiterste best om dit pakket zo gevarieerd en goed mogelijk te laten zijn, maar je kunt er niet van uitgaan dat het altijd voldoende is. Heb je desondanks problemen met de kwaliteit van een product, de inhoud  van een voedselpakket, de werkwijze van de voedselbank of met een van onze vrijwilligers? Dan kun je een klacht indienen. Wij nemen elke klacht serieus! 

Mail een klacht aan klachten@voedselbankarnhem.nl.

Jouw klacht wordt geregistreerd en verder in behandeling genomen door de verantwoordelijke Coördinator. Wij proberen je binnen 5 werkdagen een reactie te geven.

Klacht duidelijk omschrijven


Omschrijf jouw klacht zo duidelijk mogelijk. Vermeld bijvoorbeeld:

 • Datum en plaats van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
 • Naam van de medewerker en/of de locatie van de voedselbank of het uitgiftepunt;
 • Naam en de datum van ontvangst van het product waarover je een klacht hebt;
 • De T.H.T. (houdbaarheidsdatum) en (productie)code die op de verpakking staat;
 • Indien mogelijk, een foto van het product (waarop de klacht zichtbaar is) en de verpakking.


Voedselveiligheid

Voedselveiligheid


Onze klanten moeten ervan op aan kunnen dat de kwaliteit van het voedsel dat zij krijgen gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft voor de voedselbanken in Nederland richtlijnen, het Informatieblad 76, opgesteld waaraan wij moeten voldoen. Wij houden ons strikt aan deze richtlijnen en worden ook daarop gecontroleerd. 


Handboek voedselveiligheid


Wij werken ook met het handboek voedselveiligheid dat is gebaseerd op de CBL Hygiëne Code. In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig wordt gewerkt. Wij worden ook hierop gecontroleerd.

Groen gecertificeerd


Twee onafhankelijke commerciële inspectiebedrijven, de Houwers Groep en Sensz B.V., ontwikkelden een controlesysteem dat door de NVWA als adequaat is beoordeeld. Inspecteurs van beide bedrijven hebben de afgelopen jaren de voedselbanken geïnspecteerd. Voedselbank Arnhem, inclusief het distributiecentrum, is daarbij ‘groen’ gecertificeerd. Daar zijn we trots op. Jaarlijks vinden er steekproefsgewijs controles plaats bij alle voedselbanken.


Inhoud Voedselpakket

Inhoud voedselpakket


Wat zit er in een voedselpakket? Dat verschilt per week. Wij kopen zelf geen voedsel. Het voedsel komt van bedrijven die het over hebben. Wat er in een voedselpakket zit, hangt dus af wat we als voedselbank geleverd krijgen. We hebben een magazijn waar we altijd wat voorraad hebben. Mochten we een periode minder voedsel krijgen, dan kunnen we toch voedselpakketten maken. Zo’n voedselpakket is altijd een aanvulling. Je kunt er niet de hele week van eten.


Schijf van Vijf


Bij de samenstelling van een voedselpakket houden we wel rekening met de Schijf van Vijf. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten een zoveel mogelijk gezond en gevarieerd pakket krijgen.

Houdbaarheidsdatum


In het voedselpakket zitten ook producten die over de zogenaamde houdbaarheidsdatum (THT-datum) zijn. Wij volgen daarbij strikt de richtlijnen die de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hierover heeft opgesteld.

Voedselpakket aanvragen

Houdbaarheidsdatum

Houdbaarheidsdatum


Gooit u wel eens een pak rijst, een blik soep, een fles cola of een pak chips weg omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken? Zonde! De meeste producten kunt u veelal maanden of zelfs tot een jaar (en mogelijk langer) na het verstrijken van die datum eten, zonder risico er ziek van te worden.


Misverstanden over houdbaarheidsdatum


Er zijn nogal wat misverstanden over de houdbaarheidsdatum. Een houdbaarheidsdatum is een wettelijk voorgeschreven vermelding op een levensmiddel dat de klant informatie geeft over de houdbaarheid van dat product. Er zijn twee bekende begrippen: THT en TGT. Hieronder leest u wat deze begrippen betekenen en wat dat betekent voor de inhoud van een voedselpakket.

THT: Ten minste Houdbaar Tot


De THT-datum staat op alle levensmiddelen ofwel etenswaren. Het is een soort garantiedatum. Tot die datum garandeert de producent de kwaliteit van het product. Daarna kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) langzaam achteruit gaan. Maar je kunt de producten na die datum zeker nog eten.

TGT: Te Gebruiken Tot


Aan de TGT-datum moet je je wel echt houden. Die datum staat op producten die snel kunnen bederven. Op versproducten zoals zuivel, vlees, vis, kip, gebak en verpakte groenten en fruit.

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)


De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert in Nederland de voedselkwaliteit. Zij hebben voor de houdbaarheidsdatum richtlijnen. Voor charitatieve instellingen zijn er speciale richtlijnen opgesteld: Informatieblad 76. Hieruit blijkt dat voedsel nog maanden, soms zelf jaren na de THT-datum zonder problemen gegeten kan worden. En dat betekent dat de voedselbanken deze producten na deze datum mogen verstrekken. Dat geldt echter niet voor producten met een TGT-datum. Deze mogen na deze datum niet meer in de voedselpakketten. Een uitzondering hierop vormt vlees, vis en kip dat, mits onder de juiste omstandigheden ingevroren en van een speciale sticker voorzien, tot twee maanden na datum mag worden uitgegeven. Wij houden ons strikt aan de richtlijnen die de NVWA heeft opgesteld.

Voedselpakket aanvragen

Regels en criteria

Regels en criteria


Om te beoordelen of iemand een voedselpakket krijgt, hanteren wij landelijke regels en criteria. Hieronder leest u een samenvatting van deze toekenningscriteria (geldig vanaf 1 januari 2020).


1  Normbedragen


De normbedragen per maand zijn als volgt: 

 • Basisbedrag per huishouden: € 135,-  
 • Per persoon: € 95,-  
Aantal kinderen  alleenstaand  echtpaar/samenwonenden 
0  230 325
1  325 420
2  420 515
3  515 610
4  610 705
5  705  800

Uitgangspunt is dat ieder huishouden 1 pakket ontvangt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket wordt met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Heeft u wekelijks leefgeld, dan berekenen we het maandbedrag door het weekbedrag te vermenigvuldigen met 4,3333.

Als u een  bewindvoerder heeft dan moet hij/zij uw aanvraag indienen. Hierbij moet het budgetplan meegestuurd worden.

2  Inkomsten


Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Voor inwonende (kostgeld verdienende) kinderen of andere familieleden gaan we uit van een bijdrage van € 200,- en we tellen bijvoorbeeld het kind gebonden budget ook mee. 

Niet meegeteld worden: 

 • inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag en kleine inkomsten uit hobby
 • vakantietoeslag
 • kinderbijslag
 • studiefinanciering inwonende kinderen
 • persoonsgebonden budget (PGB)
 • neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d. 

3  Uitgaven


Bij de uitgaven tellen alleen de kosten mee van de personen van wie het inkomen is meegeteld. Kosten, die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan, tellen dus niet mee. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: 

 • Huur 
 • Rente en aflossing hypotheek 
 • Energie en water 
 • Premie zorgverzekering met een maximum per volwassene van €189,- voor alle verzekeringen (bijv. zorgverzekering, inboedel-, uitvaart- en WA-verzekering). 
 • Eigen bijdrage zorgverzekering en reserveringen eigen risico van maximaal € 38,- per volwassene 
 • Telefoon, TV en Internet (met een maximum van € 55,– p.m. plus €4,- extra per gezinslid boven de 12 jaar) 
 • Kosten persoonlijke verzorging, was- en schoonmaakmiddelen. Basisbedrag van €6,- per huishouden en €19,- extra voor ieder gezinslid (dus €25,- voor 1-pers huishouden, €44,- voor 2 pers., €63 voor 3 pers., etc.)
 • Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald) 
 • Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald) 
 • Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen) 
 • Kosten kinderopvang mits noodzakelijk 
 • Kosten vervoer: €18 per gezinslid, ongeachte de leeftijd. Deze reservering wordt gemaakt voor het gebruik van een fiets en/of beperkt openbaar vervoer.
 • Autokosten voor onder andere woon- werkverkeer en op medische gronden moeten aantoonbaar worden gemaakt en op basis van €0,19 per km.

Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden 

Niet meegeteld worden: 

 • Kosten van huisdieren, deze kosten komen niet in aanmerking als uitgavenpost behalve als het aantoonbaar een hulp- of blindengeleidehond betreft.
 • Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning 

4  Hardheidsclausule


Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels. 

Studenten krijgen geen voedselpakket 
Studenten komen niet in aanmerking voor een voedselpakket omdat zij studiefinanciering krijgen en met een bijbaantje geld bij kunnen verdienen. Uitzonderingen zijn studenten die onder bewind staan en/of een kind hebben. Tijdens de Corona pandemie kunnen er uitzonderingen ontstaan, deze worden per aanvraag zorgvuldig bekeken.

Downloaden aanvraagformulier

Informatie voor hulpverleners

Informatie voor hulpverleners


Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket nodig is. Wij hanteren een aantal vaste criteria om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket. Als uw klant inderdaad aan deze criteria voldoet vult u het formulier Aanvraag voedselpakket in.  


Hoe vraagt u een voedselpakket aan?


 • U vult op het aanvraagformulier alle inkomsten en vaste uitgaven van de klant in. U ziet dan wat overblijft aan leefgeld (eten, kleiding, ontspanning en dergelijke).
 • U vindt in de Regels en criteria of u met dat leefgeld een pakket aan kunt vragen. Dat hangt af van het aantal volwassenen en kinderen in een huishouden.
 • Stuur het ingevulde formulier naar aanmelding@voedselbankarnhem.nl.
 • Wij beoordelen elke dinsdag alle aanvragen die wij in de week daarvoor hebben ontvangen. U krijgt op die dinsdag een mail van ons met de bevestiging van toekenning of afwijzing. Of we bellen/mailen u als wij vragen hebben over de aanvraag.

Download aanvraagformulier

Aanvraag verlengen


Twee weken voordat de toegewezen termijn is verstreken, kunt u de aanvraag verlengen. U vult opnieuw het aanvraagformulier in met de meest actuele financiële en persoonlijke situatie. Een kopie van de vorige aanvraag accepteren wij niet. Vul het referentienummer in dat u heeft gekregen. In principe is de maximale duur voor ondersteuning 3 jaar. Even lang als een schuldsaneringstraject.

Niet opgehaalde voedselpakketten


Helaas komt het voor dat voedselpakketten niet worden opgehaald. Wanneer een klant tweemaal of vaker binnen een periode van 4 weken, zonder opgaaf van reden zijn of haar pakket niet ophaalt, wordt deze van de lijst verwijderd. U kunt dan pas na 3 maanden een nieuwe aanvraag indienen.

Heeft u vragen?


Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar aanmelding@voedselbankarnhem.nl of bel naar 06 – 19 40 67 07 (bij geen gehoor graag uw naam en telefoonnummer duidelijk inspreken, dan kunnen wij u terugbellen)


Voedselpakket aanvragen

Voedselpakket aanvragen


De aanvraag van een voedselpakket loopt altijd via een hulpverlener. Een hulpverlener is bijvoorbeeld maatschappelijk werk, de sociale dienst of een kerkelijk hulpverlener. Voor het aanvragen van een voedselpakket zijn vaste criteria opgesteld. De voedselbank beoordeelt de aanvraag en kijkt of je voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten. 


Wie komt in aanmerking?


Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Je vindt deze informatie bij de Regels en criteria.

Een pakket is tijdelijk


Een voedselpakket is een tijdelijke aanvulling, een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. De eerste toekenning is voor maximaal 6 maanden (soms 3 maanden). Hierna moet de hulpverlener elk half jaar een verlengingsaanvraag indienen.

Diverse uitgiftepunten


Als jouw aanvraag is goedgekeurd krijg je daarvan bericht van jouw hulpverlener. Daarin staat waar en wanneer je jouw pakket op kunt halen. Meestal is dat al in diezelfde week.

Als u bent ingeschreven bij de Voedselbank wordt u bij een uitgiftepunt ingedeeld dat voor u het dichtst bij huis is.

Indien u liever op een ander uitgiftepunt ingedeeld wordt, kunt u dat regelen door een mail te sturen naar afdeling Aanmelding  aanmelding@voedselbankarnhem.nl  U krijgt daarna via de mail een bevestiging per wanneer u op het gewijzigde uitgiftepunt uw pakket kunt ophalen.

In de regio Arnhem zijn 16 uitgiftepunten waar klanten een pakket op kunnen halen. Voor Arnhem-Zuid is er één centraal uitgiftepunt in de vorm van een supermarkt.

Plaats Uitgiftedag Openingstijden
Arnhem Kastanjelaan maandag 14.00 – 15.00
Duiven Rijksweg dinsdag 13.00 – 14.00
Arnhem Eemslaan dinsdag  14.00 – 15.00
Arnhem Slichtenhorst woensdag 14.00 – 15.00
Arnhem Eemslaan woensdag 14.00 – 15.00
Velp Nordlaan donderdag 10.30 – 13.00
Arnhem Geitenkamp donderdag 12.30 – 14.00
Westervoort Rivierenweg vrijdag 10.30 – 13.30
Rheden Dorpsstraat vrijdag 11.00 – 12.30
Dieren Domeinlaan vrijdag 12.30 – 13.30
Dieren v.d Duyn v. Maasdamstraat vrijdag 13.00 – 14.00
Arnhem Doorwerthlaan vrijdag 13.00 – 15.00
Doesburg Zandbergstraat vrijdag 13.00 – 15.00
Huissen Polseweg vrijdag 14.00 – 15.30
Bemmel Oude Kerkhof vrijdag 14.30 – 15.30
Arnhem Cupz Overmaat maandag t/m vrijdag 9.30 – 16.00

Niet opgehaald


Natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat je jouw voedselpakket niet kunt ophalen. Bel dan van tevoren af op het telefoonnummer dat je hebt gekregen van jouw hulpverlener. Zo kunnen wij jouw pakket nog verdelen onder andere mensen. Als je twee keer in de vier weken jouw pakket, zonder afmelding, niet ophaalt dan halen wij je voor drie maanden van de lijst. Daarna moet je via de hulpverlener een nieuwe aanvraag indienen.

Wij nemen elke klacht serieus


Het kan voorkomen dat je een klacht hebt. Ondanks dat wij altijd zorgvuldig omgaan met het voedsel en goed contact onderhouden met al onze vrijwilligers. Wat je dan kunt doen lees je op de pagina klacht indienen.

Downloaden aanvraagformulier

Voedselpakket

Voedselpakket


Wij verstrekken wekelijks aan ruim 1.200 gezinnen gratis voedsel. Dit voedselpakket is een tijdelijke steun in de rug voor de armste mensen in onze regio. Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Hiervoor zijn regels en criteria opgesteld. Een aanvraag verloopt altijd via een hulpverlener.