Klachtenregeling

Klachtenregeling voor de voedselbanken in de regio Arnhem

Bij de Voedselbanken in de regio Arnhem werken heel veel vrijwilligers aan het verstrekken van voedselpakketten aan mensen die dat nodig hebben. Met zoveel vrijwilligers kan het voorkomen dat er ergernissen ontstaan. Dat kan komen door opmerkingen of gedrag van een andere vrijwilliger, coördinator, of van een bestuurslid.

Er kan sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je last hebt van agressie, (seksuele) intimidatie, (seksueel) geweld, discriminatie, pesten of dat je meent misstanden in de organisatie waar te nemen. Zoiets ontneemt de vrijwilliger plezier in het werk, wat opgelost moet worden.

Daarvoor is een klachtenregeling ontwikkeld en zijn er vertrouwenspersonen aangesteld.

1. De klachtenregeling voor vrijwilligers

 • Bespreek zo mogelijk jouw ergernis over de gebeurtenis met degene op wie jij boos bent of aan wie jij je ergert. Betreft het een collega-vrijwilliger, dan ga je met haar/hem in gesprek. Betreft het een coördinator of een bestuurslid (dat zijn overigens ook vrijwilligers!) dan ga je met hem of haar in gesprek.
 • Lukt het niet om jouw ergernis met de collega-vrijwilliger te bespreken, bespreek het dan met de coördinator van je afdeling of de coördinator Vrijwilligers die kan proberen om in een gesprek met jouw collega-vrijwilliger het probleem op te lossen.
  Betreft het een coördinator of bestuurslid ga dan met de coördinator Vrijwilligers in gesprek; die kan proberen om in een gesprek met de coördinator of het bestuurslid het probleem op te lossen.
 • Praat jij liever eerst met de vertrouwenspersoon dan kun jij hem of haar mailen of bellen.
 • Komen jullie er samen niet uit dan is het mogelijk bij het bestuur een klacht in te dienen. Hiervoor is het nodig dat jij (eventueel samen met jouw coördinator of de coördinator Vrijwilligers) jouw klacht opschrijft en aan het bestuur stuurt of geeft. Dat kan aan ieder bestuurslid.
  Een vertegenwoordiger van het bestuur zal je uitnodigen voor een gesprek; hierna kan een gesprek met je collega-vrijwilliger volgen.
 • Het is natuurlijk ook mogelijk dat jij je als vrijwilliger onheus behandeld voelt door jouw coördinator of door het bestuur of een bestuurslid. Dan is de eerste stap om dit te melden aan het bestuur, bij voorkeur aan de secretaris of de voorzitter. Hierop zal een gesprek volgen met een vertegenwoordiger van het bestuur.
 • Het bestuur zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk een week na ontvangst van jouw klacht, laten weten hoe (en door wie) jouw klacht zal worden beoordeeld of behandeld. Het bestuur zal uiterlijk 4 weken na ontvangst van de klacht uitspraak doen (behoudens verlenging van deze termijn).
 • Ben je het met deze uitspraak niet eens, dan kun je de klacht schriftelijk voorleggen aan de Landelijke vereniging van Voedselbanken: Voedselbanken Nederland. De klacht kan worden gestuurd naar het adres klachten@voedselbankennederland.nl.

2. De vertrouwenspersoon voor vrijwilligers

De vrijwilliger kan een vertrouwenspersoon bellen als zij /hij een luisterend oor nodig heeft, een conflict heeft of een klacht wil indienen, en zij/hij niet meer weet hoe zij/hij zelf met het conflict, de klacht of andere situatie verder kan.

 • De vertrouwenspersoon is bereikbaar voor de vrijwilliger zonder toestemming van de coördinator, of het bestuur. De vertrouwenspersoon is dus voor alle vrijwilligers vrij toegankelijk.
 • De vertrouwenspersoon kan de vrijwilliger hulp en advies bieden bij het oplossen van het ` conflict, het bespreken van de klacht en bij het melden van grensoverschrijdend gedrag.
 • Een eventueel gesprek tussen de vrijwilliger en de vertrouwenspersoon vindt plaats buiten de gebouwen en verdeelpunten van de voedselbank.
 • Datgene wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken blijft tussen de vrijwilliger en de vertrouwenspersoon. Als er sprake is van een (levens)bedreigende situatie voor de vrijwilliger of een ander, zal de vertrouwenspersoon actie ondernemen naar het bestuur, maar bij voorkeur samen met de vrijwilliger of met medeweten van de vrijwilliger.
 • Een vertrouwenspersoon lost nooit in zijn/haar eentje het probleem van de vrijwilliger op, maar altijd samen met de vrijwilliger. In overleg met de vrijwilliger kan de vertrouwenspersoon de vrijwilliger ook helpen met een doorverwijzing naar een andere instantie.
 • De vertrouwenspersoon kan als klankbord fungeren voor vrijwilligers bij de voedselbank.
 • De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.
 • De vertrouwenspersoon wordt benoemd door het ROP, het platform van alle voedselbanken in de regio Arnhem. De vertrouwenspersoon wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Hij of zij kan daarna worden herbenoemd. De vertrouwenspersoon ontvangt geen vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden: eventuele onkosten (inclusief reiskosten) worden wel vergoed.
 • De vertrouwenspersoon geeft advies aan het bestuur van de betreffende voedselbank en/of het ROP als een bepaalde persoon of situatie herhaaldelijk tot een klacht heeft geleid.
 • De voedselbanken in de regio Arnhem hebben per 1 november 2020 twee vertrouwenspersonen:
  - Aly Wolsink, bereikbaar via aly.wolsink@xs4all.nl en 06 113424 46
  - Houkelien Maatman, bereikbaar via houkelien@gmail.com en 06 52633483
  Deze beide vertrouwenspersonen verdelen onderling hun taken en activiteiten.
 • De vertrouwenspersonen zijn slechts verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van het ROP, maar de vertrouwenspersonen zullen er steeds voor zorgen dat gėėn vertrouwelijke informatie wordt verstrekt en de vrijwilliger anoniem blijft.
 • De vertrouwenspersonen maken eens per jaar samen een verslag voor het ROP. In het verslag worden namen en situaties die tot bepaalde personen herleidbaar zijn weggelaten.

3. De klachtenregeling voor cliënten, hulpverleners en leveranciers.

 • Klachten van cliënten, hulpverleners en leveranciers kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur van de betreffende lokale voedselbank. Een vertegenwoordiger van het bestuur van die voedselbank zal dan met de klager in gesprek gaan en al dan niet na overleg met de persoon die het betreft een uitspraak doen.
 • Ben jij het niet eens met de uitspraak van het bestuur, dan is er de mogelijkheid om een verzoek om bemiddeling te doen aan de landelijke vereniging van voedselbanken: Voedselbanken Nederland. Dit verzoek kan dan worden gestuurd aan het adres: klachten@voedselbankennederland.nl .
 • Als de bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan aan het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland gevraagd worden om een bindende uitspraak te doen.Ook dit verzoek kan worden gezonden aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl

 

 


ANBI-status

ANBI-informatie Voedselbank Arnhem


Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Daarom moeten wij een aantal gegevens op onze website publiceren. Op onze site staan die gegevens al maar via deze pagina kunt u ze makkelijker vinden.


ANBI gegevens


Naam instelling: Stichting Voedselbank Arnhem
RSIN / Fiscaal nummer 814960492
Contactgegevens: naar Contact
Doelstelling: naar Waar staan we voor
Beleidsplan/jaarverslag: Naar Jaarverslag Voedselbank Arnhem 2020
Bestuurssamenstelling: Naar Contactpersonen
Beloningsbeleid: Alle bestuursleden en vrijwilligers werken gratis voor Voedselbank Arnhem. Zij ontvangen reisvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.
Verslag activiteiten: Ga naar het jaarverslag op de pagina Feiten en cijfers
Financiële verantwoording: Ga naar de meeste recente jaarrekening op de pagina Feiten en cijfers
Bankrekening: NL59 RABO 0108 4733 17 ten name van Stichting Voedselbank Arnhem

Bekijk hier het ingevulde ANBI formulier

Toelichting


Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Lees meer informatie hierover op de website van de belastingdienst.

U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbank intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Arnhem, krijgt u het resultaat.


Over Ons

Over Voedselbank Arnhem


Wij zorgen met ruim 400 vrijwilligers dat wekelijks 1.200 gezinnen een extra steun in de rug krijgen met een voedselpakket. Niemand wordt bij ons betaald. Deze vrijwilligers helpen mee bij de twee functies die Voedselbank Arnhem heeft. Enerzijds helpen wij de armste mensen in de regio Arnhem via onze 17 uitgiftepunten aan voedselpakketten. Anderzijds zijn wij distributiecentrum en voorzien wij zo’n 20 voedselbanken in Gelderland en het oostelijk deel van Utrecht van het voedsel dat eerst in Arnhem wordt verzameld.


Onze Organisatie


De ca. 400 vrijwilligers zijn verdeeld over diverse werkgebieden, van aanmelding tot en met de uitgifte van de pakketten. Voor elk werkgebied is een coördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en maandelijks overleg heeft met de andere coördinatoren. Naast deze dagelijkse leiding hebben wij ook een eigen bestuur.

Voedselbanken Nederland


Wij zijn lid van de landelijke koepelorganisatie de ‘Vereniging van Nederlandse Voedselbanken’. Bij deze landelijke vereniging zijn zo’n 169 leden en 10 distributiecentra aangesloten. Voedselbanken Nederland heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken. Zij voert zelf geen operationele activiteiten uit. In Houten is het Voedselbank Servicecentrum (VB-Servicecentrum) gevestigd. Voor meer informatie over Voedselbanken Nederland en het VB-Servicecentrum verwijzen we u graag naar hun website.

Aanmelden voor onze nieuwsbriefRondleiding

Rondleiding


Wilt u zien hoe wij werken? Dat kan! Vraag dan een rondleiding aan. Zo krijgt u een volledig beeld van de noodzaak van ons werk. Graag laten wij u zien wat wij precies doen en vertellen u hoe onze organisatie in elkaar zit. Naast dit informatieve of zelfs educatieve doel, hopen wij natuurlijk ook dat u enthousiast wordt om een bijdrage te leveren aan ons werk. 

 


Rondleiding voor bedrijven, organisaties en instellingen


Wilt u een rondleiding regelen? Stuur een mail naar de afdeling communicatie@voedselbankarnhem.nl.

Rondleiding voor scholen en verenigingen


Wilt u een rondleiding voor uw school of vereniging? Mail dan naar de afdeling christienvandeberg@voedselbankarnhem.nl.

Steun ons

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers


Wij publiceren ieder jaar een jaarverslag en een financieel jaarverslag.

Onze jaarverslagen


Financiële jaarrekeningen


Meer feiten en cijfers


Wilt u meer feiten en cijfers weten over de voedselbanken in Nederland, bekijk dan de Feiten en cijfers Voedselbanken Nederland 2016


Wat doen we

Wat doen we


Wij hebben twee functies. Als Voedselbank Arnhem helpen we de armste mensen in de regio Arnhem aan voedselpakketten. En als distributiecentrum voorzien wij zo’n 20 voedselbanken in Gelderland en in het oostelijk deel van Utrecht van voedsel.


Onze uitgiftepunten


Elke vrijdag delen wij op 17 uitgiftepunten voedselpakketten uit. In Arnhem-Zuid komen klanten naar een centraal uitgiftepunt. Bij dit unieke winkelconcept kiezen klanten op een vaste dag in de week zelf hun voedsel uit. Bekijk hieronder het overzicht van uitgiftepunten:

Regionaal distributiecentrum


Wij zijn ook een regionaal distributiecentrum voor Gelderland en Oost Utrecht, ook aan de Bruningweg Arnhem. In totaal zijn er in Nederland acht distributiecentra. Vanuit hier verdelen we grote partijen voedsel van Voedselbank Nederland over de regio. In Arnhem komen dagelijks grote partijen voedsel binnen. Dit voedsel – houdbaar, koel/vers en diepvries – slaan we tijdelijk op, deels omgepakt en verdelen we over 25 voedselbanken in Gelderland en Oost Utrecht.

5 grote hallen
Wij beschikken over 5 grote hallen:
– een grote opslaghal
– een emballage- en ontvangsthal
– een diepvriesruimte en werkplaats
– een koelruimte
– een ‘assemblage’ hal waarin de kratten wekelijks worden ingepakt

Het transport
Voor het interne transport hebben we drie vorkheftrucks die gekwalificeerde vrijwilligers bedienen. Voor transport van voedsel naar en van ons distributiecentrum rijden vier wagens met verschillende laadcapaciteiten, van 2.500 kg tot 5.500 kg laadvermogen. Een pool van 30 chauffeurs zorgt dat we 5 dagen in de week kunnen rijden. Kortom, een hele organisatie!


Waar staan we voor

Waar staan we voor


U leest hier meer over onze missie, onze visie, de twee doelstellingen die wij nastreven en onze kernwaarden.


Onze missie


Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de regio en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie


In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Twee hoofddoelstellingen


Wij hebben twee hoofddoelstellingen:

 • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen;
 • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Onze kernwaarden


Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen dit zo eerlijk mogelijk.
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
 • We zijn transparant in onze verantwoording.